...................

Bases 2014

ANY 2014 - 137 ANYS DES DE LA PRIMERA EDICIÓ


Descarregar les bases del 2014

El Comitè Organitzador dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, integrat per la Societat Coral la Floresta, la Federació Festa Major de Sants, la Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs, les Comissions de la Festa Major de la Bordeta i l’Associació de Comerciants de Creu Coberta, amb el suport del Districte de Sants-Montjuïc i el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, acorda difondre i donar publicitat a les següents:

Bases Generals de la Convocatòria 2014

Viola d’Or

1 premi a la millor poesia. La Viola d’Or ha estat tradicionalment associada a temes religiosos. Per adequar els Jocs Florals a l’actualitat, el Comitè Organitzador dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta ha conclòs que aquest premi tindrà un caràcter més obert que el tradicional i podrà versar sobre la solidaritat, el proïsme, el voluntariat, la mística, etc.

Englantina d’Or

1 premi a la millor poesia. El tema de l’Englantina d’Or associada tradicionalment a la Pàtria, l’enaltiment de Catalunya, els seus pobles i els catalans també inclou, de forma més genèrica i en la convocatòria dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, els costums, folklore, tradicions i cultura popular o allò que hom consideri la pròpia pàtria.

Flor Natural d’Or

1 premi a la millor poesia. La Flor Natural, tradicionalment associada a l’Amor, ha de tenir a veure, en la convocatòria dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, amb els sentiments en general.

Tots els treballs que es vulguin presentar han de complir els següents requisits:

S’hi podrà presentar qualsevol persona major de 18 anys, amb un treball com a màxim en cadascun dels temes. Tots els concursants hauran de presentar-se amb pseudònim.

D’acord amb la finalitat històrica amb què van ser constituïts els Jocs Florals, els premis seran per a obres escrites en llengua catalana.

Tots els treballs es presentaran impresos en paper DIN A4 en lletra Arial (cos 12 i interlineat 1,5). Els treballs han de ser tots inèdits. Els treballs poètics han de tenir com a màxim 50 versos.

Els treballs han de ser presentats dins d’un sobre DIN A4 o similar, on hi ha de constar “Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta” i la modalitat en la qual es participa.


Dins del sobre ha d’haver-hi tres còpies de cadascun dels poemes en modalitat paper i a màquina on consti la modalitat de participació, el títol de l’obra i el pseudònim del concursant. En un paper a part, dins d’un sobre tancat, hi han de constar les dades de contacte de l’autor: pseudònim, nom i cognoms, data de naixement, adreça, correu electrònic i telèfon. A l’exterior d’aquest sobre cal consignar la modalitat a la qual es presenta, títol de l’obra i pseudònim del concursant.

Els treballs s’han de fer arribar al Centre Cívic Cotxeres de Sants (c/ Sants 79, 08014 Barcelona) o a qualsevol botiga Abacus de Catalunya, abans del dia 20 de maig de 2014. El lliurament de premis es realitzarà a la Sala de plens del Districte de Sants-Montjuïc el mes de setembre del 2014 i es publicarà també al web www.elsjocsflorals.cat

El Jurat, format per docents, escriptors i altres persones de conegut prestigi literari i acadèmic, determinarà els guanyadors de cadascun dels premis i es reserva el dret de declarar-lo desert. La seva decisió serà inapel·lable.

Premis

La dotació econòmica dels premis serà un trofeu, 300 € en metàl·lic, 100 € en un val de compra a les botigues adherides a l’Associació de Comerciants de Creu Coberta i un lot de llibres gentilesa d’Abacus Cooperativa.

El Comitè Organitzador dels Jocs Florals podrà publicarà els treballs premiats a la pàgina web dels Jocs Florals i en podrà dipositar una còpia de cadascun a les biblioteques i l’Arxiu del Districte. Així mateix, es reserva el dret de publicar-los en qualsevol tipus de suport, tot citant-ne l’autoria. Els treballs no premiats es podran recollir fins un mes després del lliurament dels premis; els que no siguin recollits quedaran a lliure disposició del Comitè Organitzador.


La persona guanyadora dels tres premis majors en un mateix any o diferents serà proclamada Mestre en Gai Saber en un acte d’homenatge en els següents Jocs Florals.

La participació en el present concurs implica la cessió al Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta dels drets de publicació, difusió, reproducció, distribució i transformació sobre les obres premiades a través de qualsevol mitjà, sempre esmentant el nom i cognoms de la persona autora, segons el que preveu la legislació sobre propietat intel·lectual.